Club de Joves Son Oliva

DADES DE CONTACTE
Persona responsable: Pau Alomar (Coordinador tècnic del Programa de Treball Socioeducatiu en Medi Obert del GREC)
Adreça i població: C/ Juan Ramón Jiménez,15 (Baixos) Palma de Mallorca
Telèfon i correu electrònic: 971 40 90 94. paualomar@hotmail.com

CLUB DE JOVES SON OLIVA
Context (punt de partida): Durant el curs 2010/ 2011 es va plantejar una intervenció de suport al Club de Joves de Son Oliva. Es tractava de recolzar a un grup de 6 joves que tenien com a interès comú formar una associació juvenil i realitzar activitats per a infants i joves del barri. Ja tenien experiència prèvia col•laborant en projectes de l’educadora del barri, però ara es plantejaven fer activitats de forma més autònoma. Durant l’any passat se’ls va donar suport en una sèrie de qüestions per tal que les activitats que es plantejaven tinguessin un caire més socioeducatiu.
Durant aquest curs, el Club de Joves va realitzar i participar en un gran nombre d’activitats: reforç escolar, activitats d’esplai per a infants, activitats per a joves, sortides diverses, acampada de Setmana Santa al Port de Sóller, festa de Halloween, cavalcada dels Reis, activitats de Carnaval, implicació en les Festes del barr, escola d’estiu, Festa final d’estiu, participació en diverses activitats de Dinamo (Ratapinyada i Palma Colada) i representació del musical de “Mecano” a Tallers en Marxa, activitat organitzada per l’Ajuntament de Palma.
Es tracta d’un gran nombre d’activitats, que a més han tingut una acollida i participació molt bona per part de la gent del barri. Aquest curs tenen previst realitzar diverses activitats com: Reforç Escolar, Activitats d’Esplai, Escola d’Estiu i activitats puntuals (implicació en festes del barri, Halloween, Cavalcada dels Reis, Carnaval, Campaments, Sortides,…).
Després de portar a terme aquest projecte durant el 2011 i 2012, es valora que el Club de Joves ha millorat en molts aspectes, però es detecta la necessitat de seguir treballant per tal de donar continuïtat a la tasca iniciada el cursos passats, en les següents qüestions:
  • La necessitat d’acabar de incorporar la avaluació com a part de les activitats del Club de Joves. Tot i que ja es va començar a treballar aquesta qüestió el curs passat, es valora que no s’ha incorporat l’avaluació en la dinàmica de les seves activitats.
  • Es detecta que els/les joves han desenvolupat noves habilitats a l’hora de intervenir amb els infants. Comencen a ser referents i models per aquests, a establir normes i límits amb els infants i a agafar una major confiança a l’hora d’explicar les activitats. De cara a aquest proper curs, es pretén seguir treballant aquestes qüestions per tal de que es consolidin en el futur. També seguir treballant aspectes relacionats amb el treball en equip i la distribució de tasques, ja que sovint ha estat el President del club de Joves el que s’ha encarregat de la majoria de les qüestions. Es valora la necessitat de que la resta dels monitors vagin assumint algunes tasques, per no sobrecarregar al President i treballar en equip. Es treballarà també amb la intenció d’aprofundir en les necessitats formatives dels monitors i monitores per tal d’anar treballant en el procés d’empoderament dels joves.
  • Finalment es detecta la necessitat de donar suport al Club de joves en quant a algunes qüestions relacionades amb la gestió de l’associació. En el darrer curs els/les joves han conegut alguns recursos on dirigir-se per fer front als temes més burocràtics (Registre d’Associacions, Joventut, Infojove…), han realitzat alguns canvis en l’associació (modificació d’estatuts, canvi de junta,…) i s’ha començat a introduir el tema de la redacció de projectes (escola d’estiu), però necessiten encara suport per entendre tota la documentació que els arriba i actuar en conseqüència. Es valora també seguir treballant amb els joves perquè siguin capaços d’elaborar projectes senzills de les activitats que realitzen, perquè a la llarga puguin també demanar subvencions per a dur a terme la seva tasca.

Durant aquest any, es pretén tenir menys presència en les activitats que realitzi el Club de Joves, ja que es valora que el suport d’aquesta es fa de cada vegada menys necessari, degut a la millora dels monitors i monitores. Es valora també positiu per tal de que el Club de Joves de cada vegada sigui més autònom.

Destinataris: Els destinataris de l’actuació són un grup inicial de 6 joves interessats en realitzar diferents activitats per als infants del seu barri. Tenen entre 14 i19 anys.

Breu descripció del projecte: Projecte d’empoderament de la comunitat a través d’un procés de suport a un grup de joves motivats no tant per “consumir” activitats, sinó per convertir-se en promotors d’aquestes als eu barri.

Metodologia: OBJECTIUS
1. Incorporar l’avaluació en la dinàmica del Club de Joves, com a part del procés de dur a terme activitats socioeducatives.
2. Millorar les competències dels/de les joves a l’hora de treballar amb els infants:
– Augmentar la seva confiança i seguretat a l’hora de treballar amb els infants.
– Incorporar del treball en equip i distribució de tasques.
– Millorar les seves habilitats socials en les intervencions amb els infants.
3. Fomentar l’autonomia del Club de Joves en temes de gestió de l’associació (elaboració de projectes, subvencions, interpretació de documentació …)

 

ESTRATÈGIES I ACTIVITATS OBJECTIU 1
Establint espais de reunió
Reflexionant conjuntament sobre el funcionament de les activitats.
Emplenant un full d’avaluació de cada sessió.
Recompensant la seva motivació i continuïtat.
Recolzament de l’educadora en les diferents activitats del Club de Joves: suport escolar, activitats d’esplai i activitats puntuals (sortides, acampades, Halloween, Carnaval,…).
Recolzament de l’educadora en les reunions, per tal de valorar de manera conjunta les activitats realitzades.
Elaboració d’un nou model de fitxa d’avaluació, més senzill i funcional per als/les joves.

Implementació d’una fitxa d’avaluació , de manera conjunta amb els monitors i monitores.

ESTRATÈGIES I ACTIVITATS OBJECTIU 2
Observant.
Realitzant modelatge.
Recompensant la seva motivació i continuïtat.
Realitzant un retorn de les conductes no adequades dels/de les joves.
Reforçant les conductes adequades del/de les joves.
Detecció de necessitats formatives dels monitors i monitores del Club de Joves, per al desenvolupament posterior d’activitats.
Sessions formatives on es treballin temes relacionats amb la tasca amb els infants.
Elaboració d’una fitxa de observació.

Retorn amb els/les joves dels resultats de les fitxes de observació.

ESTRATÈGIES I ACTIVITATS OBJECTIU 3
Contactant amb altres associacions juvenils.
Reforçant la bona gestió dels joves de l’associació.
Fomentant activitats en col•laboració d’altres entitats del barri o de Palma.
Donant suport al Club de Joves en la interpretació de documents.
Informant als joves de les diferents subvencions a les quals es poden presentar.
Acompanyaments a diferents recursos.
Recollida de diferents informacions que puguin ésser d’interès per al Club de Joves (activitats per a infants, coneixement d’altres entitats i recursos, cursos, subvencions…).
Recolzament de l’educadora en la interpretació de documents.
Sessions formatives sobre la elaboració de projectes educatius.

Elaboració conjunta, amb els monitors i monitores, de projectes sobre les activitats que porta a terme el Club de Joves.

Temporalització: Octubre 2013 – Juny 2014

Recursos: Educador de medi obert. Local de l’AVV. Material per a formació i activitats. Avaluació i reflexió crítica Veure taula a continuació de la fitxa…

Per a més informació (web, blog, material multimedia, etc.) www.grecmallorca.org

 

AVALUACIÓ

DESTINATARIS (ADEQUACIÓ DEL PERFIL DELS ASSISTENTS)

Els destinataris del projecte han estat un grup de 6 joves que tenen entre 13 i 18 anys, amb l’ interès comú de formar una associació juvenil i realitzar activitats per a infants i joves del barri de Son Oliva.
Durant el curs, el Club de Joves ha anat canviat, han anat implicant-se nous joves en les activitats i altres han anat abandonat. També hi ha hagut alguns joves que han participat de manera puntual en activitats concretes, per donar suport; han estat col•laboradors.
Així podem dir, que s’han beneficiat del projecte un total de 11 joves i han col•laborat puntualment un total de 10 joves. Al final del projecte el grup s’ha estabilitzat en 6 joves.
El Club de Joves, ha realitzat durant el curs diferents activitats. Activitats d’esplai setmanalment, els dissabtes al matí, de les quals s’han beneficiat un total de 39 infants de 6 a 12 anys. També han realitzat activitats de reforç escolar dos cops per setmana. S’han fet dos grups, un de primària i un de secundària els dilluns i els dimecres, dels quals s’han beneficiat un total de 32 infants i joves. També han dut a terme diverses activitats puntuals, com excursions, campaments, escola d’estiu, activitats per a infants i joves durant les festes del barri, festa de Halloween, cavalcada dels Reis Mags, etc.
S’han beneficiat de les activitats del Club de Joves de Son Oliva, aproximadament uns 102 infants i joves.
El Club de Joves també ha participat en les reunions i les activitats de la Coordinadora d’Entitats de Son Oliva i ha col•laborat amb altres recursos com Dinamo, en diferents activitats de caire comunitari de Palma com la Ratapinyada i la Palma Colada. També han col•laborat amb l’ajuntament de Palma en l’activitat de “Tallers en Marxa” i amb entitats i associacions d’altres barris, com Naüm i l’Associació de Latin Kings del Rafal.

ASSISTÈNCIA

Degut als canvis que ha anat patint el Club de Joves de Son Oliva, es fa difícil veure quin ha estat el nivell d’assistència. Durant l’any s’han anat implicant nous joves en les activitats, però alguns també les han anat abandonat. Així i tot, es pot dir que durant l’actuació i fins al final d’aquesta, s’ha format un grup estable de 6 joves monitors i monitores.
Tot i els canvis en el grup, es pot dir que l’assistència dels monitors i monitores ha estat regular, tant en les activitats com en les reunions de programació i d’avaluació. També han participat d’aquestes reunions, els joves col•laboradors, quan ha estat necessari. Així podem dir que hi ha hagut una mitjana d’assistència en les reunions de 5,8.

METODOLOGIA (ADEQUACIÓ DE LES ESTRATÈGIES ALS OBJECTIUS I A LES ACTIVITATS)
Es valora que la metodologia utilitzada ha estat l’adequada. Per tal de complir els objectius plantejats s’han portat a terme diverses estratègies metodològiques:
S’han establert reunions de programació i d’avaluació setmanals per tal de programar les properes activitats i per avaluar i reflexionar conjuntament sobre el funcionament de les activitats ja realitzades. A més s’han elaborat unes fitxes d’avaluació, per tal de facilitar i agilitzar la reflexió dels joves en quant a les activitats.
Per altra banda, s’han elaborat unes fitxes d’observació, per tal de valorar les habilitats dels monitors i monitores del Club de Joves quan estan en contacte amb els infants. Aquestes fitxes s’han emplenat en diferents moments del curs i de manera individual per a cada monitor/a, sempre amb el seu consentiment. Mitjançant aquestes fitxes s’han pogut valorar diferents aspectes com la confiança i la seguretat dels monitors quan estan intervenint amb els infants, el treball en equip i la distribució de tasques, i habilitats socials (to de veu adequat, assertivitat, capacitat d’elogiar als més petits, dirigir-se als menors pel seu propi nom, …).Un cop emplenades les fitxes d’observació, s’ha realitzat un retorn de la observació amb el menor, per tal de valorar conjuntament la intervenció i els aspectes a millorar.
Cal destacar també, com a estratègia metodològica, la presència continuada i suport de l’educadora en les diferents activitats realitzades per el Club de Joves. Mitjançant estratègies com la observació, el modelatge, el retorn de les conductes no adequades i el reforç de les conductes adequades dels joves, s’han pogut anar polint les intervencions dels joves amb els infants. També s’han realitzat sessions formatives per als monitors del Club de Joves, per tal de que les activitats que realitzen vagin agafant un caire més educatiu. S’han treballat algunes qüestions com el modelatge, les normes i límits, i l’ elaboració de projectes.
També s’han realitzat diversos acompanyaments amb alguns dels joves a diferents administracions (registre d’associacions, Joventut, CJIB, INFOJOVE,…) per tal de que els joves poguessin saber on dirigir-se quan tenen algun dubte respecte a la gestió de l’associació. També s’ha orientat als joves en quant a la normativa i documentació necessària per activitats d’oci i temps lliure (revisió d’estatuts, actes de reunions, normativa general d’activitats de temps lliure, ràtios de monitors titulats, …).
Cal destacar com a estratègia metodològica, la implicació del servei DINAMO en el projecte, ja que amb el suport d’aquest recurs, el joves han pogut realitzar diverses activitats on ells eren els propis participants, i això ha suposat una recompensa per a ells en vers a tota la tasca realitzada amb els infants. Amb el suport de DINAMO, també han pogut col•laborar en activitats puntuals per a joves de la ciutat de Palma.
ACTIVITATS (TOTES AQUELLES ACCIONS DUTES A TERME DINS EL MARC DEL PROJECTE)
AVALUACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DE PLANIFICACIÓ:
En general es valora que hi ha hagut una bona planificació en relació al projecte de suport al Club de Joves. Per tal de complir amb el objectius del projecte s’han portat a terme diferents activitats:
– Reunions setmanals amb el Club de Joves.
– Creació de fitxes d’avaluació.
– Creació de fitxes de observació.
– Reunions de coordinació amb el president del Club de Joves.
– Reunions de coordinació amb l’A.VV de Son Oliva.
– Implicació i suport en les activitats del Club de Joves.

AVALUACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’IMPLEMENTACIÓ:
Durant la implementació del projecte el Club de Joves ha portat a terme diverses activitats:
– Reforç Escolar. (32 participants)
– Activitats d’Esplai per a infants. (39 participants)
– Activitats per a joves. (21 participants)
– Sortides diverses: Palma Aquàrium, Natura Parc i torrada amb famílies. (39 famílies que participen al club d’Esplai)
– Acampada de Setmana Santa al Port de Sóller. (25 participants)
– Festa de Halloween. (Activitat oberta a tot el barri)
– Cavalcada dels Reis. (Activitat oberta a tot el barri)
– Carnaval. (Activitat oberta a tot el barri)
– Implicació en les Festes del barri, en diferents activitats: Concurs de dibuix per a infants, gimcana per a infants, tarda jove (amb la col•laboració de Dinamo), representació de l’obra de teatre d’infants “Los Pitufos” i representació del musical “Mecano”, per part dels joves. (Activitats obertes a tot el barri)
– Escola d’Estiu. (35 participants)
– Festa final d’estiu, amb actuació de ball per part dels participants i els monitors de l’escola d’estiu. Activitat oberta a tot el barri.
– Participació a diverses activitats de Dinamo (Ratapinyada i Palma Colada).
– Representació del musical de “Mecano” a Tallers en Marxa, activitat organitzada per l’Ajuntament de Palma.

Per tal de donar suport al Club de Joves en la seva tasca, s’han realitzat diverses activitats, tal i com s’havia previst:
– Suport directe en les activitats.
– Recolzament de l’educadora en les reunions, per tal de valorar de manera conjunta, amb els monitors i monitores, les activitats realitzades.
– Detecció de necessitats formatives i posterior desenvolupament d’activitats per a l’empoderament dels joves.
– Sessions formatives on s’han treballat aspectes socioeducatius relacionats amb la intervenció amb els infants: modelatge, normes i límits i elaboració de projectes (programació i avaluació).
– Elaboració de documentació per a les sessions formatives amb els joves.
– Elaboració d’un model de fixa d’avaluació i implementació d’aquesta, juntament amb l’equip de monitors i monitores.
– Elaboració d’una fitxa d’observació, observació en les activitats i retorn de les qüestions a millorar amb els joves.
– Suport en la gestió i funcionament de l’associació Club de Joves de Son Oliva.
– Acompanyaments a INFOJOVE, Registre d’Associacions, Joventut, CJIB.
– Recollida de informacions d’interès per al Club de Joves: activitats formatives, cursos de monitor i pre-monitor, normativa relacionada amb activitats d’oci i temps lliure,…

En general es pot dir que les activitats que s’han portat a terme durant la implementació del projecte han estat les adequades. Això s’ha traslladat en que les activitats del Club de Joves de cada vagada han ant agafant un caire més educatiu amb els infants, i els monitors de cada cop treballen amb més seguretat. A més les activitats que han portat a terme han tingut una molt bona acollida, de manera que es cobrien totes les places i no es podia atendre tota la demanda. S’ha tingut que elaborar en la majoria de les activitats una llista d’espera.
Tant els infants, com les seves famílies expressen estar molt contents amb el Club de Joves i amb la tasca que estan desenvolupant al barri.

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:
Per tal de avaluar el projecte s’han portat a terme diverses activitats:
– Reunions amb l’equip de monitors i monitores. S’ha establert reunions setmanals i també reunions puntuals quan s’ha valorat necessari en funció de les activitats. Aquestes han estat un espai positiu, ja que han permès la reflexió conjunta, l’aprenentatge sobre els encerts i els errors, i la detecció de necessitats formatives del Club de Joves. Les reunions han facilitat el treball formatiu posterior amb els menors.
– Valoració de les fitxes d’observació. (Veure avaluació dels objectius del projecte)
– Valoració de les fitxes d’avaluació. (Veure avaluació dels objectius del projecte)
– Valoració de les sessions formatives realitzades. (Veure avaluació dels objectius del projecte)

Cal destacar que la opinió dels participants en relació a la tasca realitzada, es positiva. Expressen que es senten molt més segurs a l’hora de dur a terme activitats i a l’hora d’estar en contacte amb els infants. També en relació a la documentació relacionada amb l’entitat.
Comenten que les fitxes d’observació els han facilitat veure els pròpies errors i els aspectes a millorar. En ocasions fins i tot eren el propis monitors els que reclamaven que se’ls observés.

RECURSOS
AVALUACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DELS RECURSOS MATERIALS:

El Material utilitzat ha estat l’adequat en cada sessió. En general el Club de Joves es el que s’ha fet càrrec de les despeses de material de els activitats realitzades, tot i que en alguns moments també s’ha donat suport en aquest aspecte (fotocòpies de cartells per a difusió de les activitats, fitxes per al suport escolar o material per activitats concretes). També s’ha orientat als joves en quant a la despesa en material i també s’ha realitzat algun acompanyament a comprar-lo.

AVALUACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES:
Actualment el Club de Joves de Son Oliva comparteix el local amb l’A.VV de Son Oliva. Per tant la major part de les activitats que els joves han realitzat s’han dut a terme a aquesta aula prefabricada (reforç escolar, activitats d’esplai, activitats per als propis joves, escola d’estiu …). Es valora que l’espai utilitzat ha estat adequat, ja que s’ha pogut anar adaptant a les necessitats de les activitats. S’han pogut utilitzar diferents sales en funció de cada activitat i del nombre de participants.
Cal destacar que l’espai també ha estat un limitant a l’hora de pactar les places disponibles per a cada activitat. Degut a la bona acollida que han tingut les activitats del Club de Joves al barri, s’ha hagut de fixar un màxim de participants, ja que l’espai no permetia ampliar les places. S’ha establert així una llista d’espera.
També s’ha utilitzat la pista exterior de devora l’aula prefabricada per algunes activitats, i d’altres s’han realitzat a l’aire lliure o en altres indrets (excursions, sortides, acampades, Ratapinyada, …).
AVALUACIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RATIO I FUNCIONS):

Cal destacar en aquest sentit, el protagonisme dels joves com a factor clau de l’èxit del procés comunitari. Que els mateixos joves sentin, i realment siguin, responsables i actors del disseny i la implementació de l’activitat del Club de Joves, és el que garanteix que aquest sigui tal. En aquest cas, els joves són els actors, els subjectes actius de l’acció.
Així, son els joves els que s’han encarregat de les diferents activitats realitzades. En general els recursos humans s’han adequat a les necessitats de cada activitat. S’han intentat complir sempre les ràtios establertes en la normativa d’activitats d’oci i temps lliure. Per aquest motiu, ens alguns casos s’ha demanat suport a altres persones o entitats (monitors en pràctiques, director de temps lliure, monitors de Naüm, …) per aquesta qüestió, ja que la majoria dels monitors del Club de Joves, no tenen la titulació de monitor de temps lliure, ni l’edat requerida per cursar aquesta formació.
Cal destacar també, el paper de suport que ha exercit l’educadora. Amb presència a totes les activitats realitzades per el Club de Joves, però no com a actor principal de la intervenció, la qual cosa ha implicat que la professional deixes espai a l’equivocació. Espai que ha estat controlat a fi i efecte de minimitzar els possibles danys que puguin esdevenir les errades, però amb la finalitat de enfortir el procés d’empoderament dels joves.

INDICADORS A NIVELL D’OBJECTIUS EDUCATIUS

OBJECTIU : Incorporar l’avaluació en les activitats del Club de Joves, per tel de que els joves reflexionin individual i conjuntament de les situacions que es generen amb el contacte amb els infants.

INDICADORS:
– Que assisteixin al manco a un 80% de les reunions de planificació i avaluació.

– Que s’hagin emplenat les fitxes d’avaluació de sessió cada dia per part de tots els participants que hagin assistit.
– Que les fitxes d’avaluació estiguin ben emplenades i contenguin opinions pròpies i reflexions.
– Que siguin capaços de proposar activitats i dur-les a terme amb els més petits.
Tant en les activitats que s’han portat a terme, com en les reunions hi ha hagut una assistència regular i un compromís per part dels monitors i monitores. Hi ha hagut una mitjana d’assistència de 5.8 joves, xifra que es valora com a molt positiva, ja que demostra el grau de implicació dels i de les joves.
Per altra banda, es va facilitar als joves unes fitxes d’avaluació de les activitats, per tal de agilitzar la reflexió i la valoració d’aquestes en el grup. En aquestes fitxes es valoraven les activitats d’esplai i també les activitats que es duien a terme per als propis joves. S’han realitzat un total de 31 sessions d’esplai i de tallers per joves, però s’han emplenat només 11 fitxes d’avaluació. Es valora que les fitxes han facilitat la incorporació de l’avaluació en la dinàmica del Club de Joves, però que amb aquest nombre de fitxes emplenades no s’ha arribat a assimilar com a part important de les activitats. Tot i així cal esmentar que les fitxes que es van emplenar, estan ben escrites i contenen opinions pròpies del joves monitors. Aquests expressen que les fitxes son un guió a seguir a l’hora d’avaluar una activitat, però que així i tot no els resulta fàcil emplenar-les. Es valora en el futur, crear un nou format de fitxa d’avaluació, més concret i funcional per als joves, en la qual es puguin incloure uns ítems més concrets a tenir en compte a l’hora d’avaluar.
A part de les fitxes d’avaluació també s’han dedicat reunions específiques per avaluar de manera més general les diferents activitats, sobretot les de caire més puntual. En total s’han realitzat 9 reunions d’avaluació de les diferents activitats que s’han portat a terme: Reforç Escolar, Activitats d’Esplai, Acampada de Pasqua, Halloween, Cavalcada dels Reis, Carnaval i Escola d’Estiu.
En general, es valora que l’objectiu s’ha complert en certa mesura, ja que els joves a poc a poc han agafat l’hàbit de reflexionar sobre les activitats que realitzen i sobre els aspectes que en poden millorar. En aquest sentit, han estat molt profitoses les reunions d’avaluació de les activitats puntuals, ja que la identificació dels errors ha permès la identificació de les necessitats formatives dels joves i el posterior treball d’aprenentatge sobre aquestes.
Es valora en el futur, seguir treballant sobre aquest aspecte per tal de que siguin capaços de valorar i també de recollir la informació valorada (en fitxes o en actes de reunió), per després poder tenir en compte aquestes valoracions a l’hora de plantejar noves activitats. Es planteja en el futur, millorar el registre d’avaluació de cada sessió. Es valora que els joves han aprés a avaluar, però que no han acabat de incorporar l’avaluació com una passa més en el procés de desenvolupar les activitats.

OBJECTIU :
-Millorar les competències dels/de les joves a l’hora de treballar amb infants.

– Augmentar la seva confiança i seguretat a l’hora de realitzar intervencions
– Incorporar el treball en equip i la distribució de tasques.
– Utilitzar un to de veu adequat durant les activitats
– Disminuir l’agressivitat verbal entre ells
– Millorar la capacitat d’elogiar als més petits.

INDICADORS:

– Que al final de l’actuació els joves siguin capaços d’explicar ells l’activitat del dia.
– Que al final de l’actuació tots els joves hagin estat responsables almanco d’una activitat.
– Que donin la benvinguda a cada un dels nins quan arriben.
– Que s’acomiadin de cada un dels nins quan se’n van i els convidin a tornar el proper dia.
– Que utilitzin un to de veu adequat durant les activitats.
– Que no es diguin paraulotes ni insults durant les activitats.
– Que es dirigeixin a cada un dels nins pel seu nom propi.
– Que cada un d’ells realitzi al manco un elogi a un nin per sessió.
En general es valora que aquest objectiu s’ha complert. S’han observat moltes millores en el procés dels monitors, respecte al treball amb els infants. Per tal de valorar aquesta qüestió, es van elaborar unes fitxes de observació, que s’han anat omplint per a cada monitor de manera individual, en diferents moments del curs (al principi i al final). Sempre s’ha comptat amb el consentiment de cada monitor per aquesta qüestió, de manera que no tots els monitors han volgut ser observats. En total s’ha observat a 6 monitors/es, mentre intervenien com a responsables de l’activitat. S’han observat millores en les competències següents:
– Confiança i Seguretat. De cada vegada els joves estan més segur a l’hora d’explicar les activitats als infants i a l’¡hora de intervenir, tant a nivell com a nivell individual. Son capaços d’explicar les activitats de manera estructurada i coherent, amb un volum i to de veu adequats. Cal destacar que de cada cop tenen més iniciativa a l’hora de intervenir i ho fan amb naturalitat.
– Treball en equip i distribució de tasques. Han millorat molt en aquesta qüestió. En general tenen una actitud col•laboradora i s’ajuden entre ells. Es detecta una millora en quant a la distribució de tasques a l’hora de programar, implementar i avaluar les activitats que desenvolupen, tot i que hi es present la figura d’un líder entre els joves (president del Club de Joves). Es valora seguir treballant amb aquest jove per tal de que sigui capaç de delegar en algunes tasques i sentir-se més alliberat, ja que es qui assumeix la majoria del treball derivat de les activitats (llicencies, reserves d’espais, compra de material, contacte amb els pares, gestió econòmica de les activitats,…entre d’altres). També seguir treballant amb la resta dels membres del Club de Joves, per tal de millorar el treball en equip.
– Habilitats amb els menors. En general tenen un tracte proper amb els infants. Es dirigeixen als infants pel seu propi nom i els reforcen positivament amb elogis quan pertoca. Han millorat molt en aspectes de modelatge. De cada vegada els joves som més conscients de la influència que tenen sobre els infants i de que el que prediquen als infants ha d’anar d’acord amb el que fan. Fins i tot es corregeixen entre ells quan ho valoren necessari durant les activitats.
Cal destacar que també s’han treballat aquestes qüestions de manera grupal. A partir del la valoració conjunta de les activitats s’han pogut detectar les necessitats formatives del joves i a partir d’aquí s’han treballat un seguit de continguts, mitjançant sessions de formació grupals. En aquestes s’ha parlat d’aspectes socioeducatius com el modelatge, la distància òptima educativa i la importància d’establir normes i límits amb els infants. Aquests temes s’han treballat sobretot a partir d’exemples i situacions pràctiques en les que els joves s’han anat trobant amb el contacte amb els infants. Per aquest motiu es valora que el nivell d’assoliment dels continguts de les sessions ha estat major, ja que els joves hi trobaven utilitat al que es parlava.

OBJECTIU: Fomentar l’autonomia dels joves en quan a la gestió de l’associació Club de Joves de Son Oliva.

INDICADORS:
– Que al final de l’actuació els joves coneguin quina es la documentació necessària que ha de tenir una associació juvenil ( estatuts, acta fundacional, llibre d’actes…)
– Que al final de l’actuació els joves coneguin els recursos on es poden adreçar per a rebre orientació en quant a la gestió de l’associació i els canvis que hi pugui haver (INFOJOVE, CIJ, CJIB, Registre d’associacions, etc.)
– Que al final de l’actuació els joves siguin capaços de realitzar la difusió de les seves activitats de manera autònoma.
En general aquest objectiu s’ha complert amb èxit. En l’actualitat els joves tenen una idea general de la documentació necessària de l’entitat i de les activitats. S’han treballat amb els joves a partir de la normativa d’activitats s’oci i temps lliure (Decret 18/2011).
S’han realitzat diversos acompanyaments a diferents recursos per tal de regularitzar la situació de l’entitat i per tal que els joves coneguin on s’han d’adreçar quan tinguin algun dubte en relació a aquest tema. Acompanyaments al Registre d’Associacions, a Joventut i a INFOJOVE.
S’ha donat suport al Club de Joves en diferents gestions com: canvi d’estatuts, inscripció en el registre de Joventut, documentació necessària per activitats d’oci i temps lliure. S’han realitzat dues sessions formatives amb joves per tal de començar a treballar la redacció de projectes, ja que es indispensable a l’hora de realitzar les activitats de temps lliure.
També s’ha posat en contacte al Club de Joves amb diverses entitats, per tal de rebre assessorament o per tal de col•laborar en activitats o rebre assessorament com: CJIB, GDEM, Associació de Latin Kings del Rafal o NAÜM. També han participat en les diferents reunions de la Coordinadora d’Entitats del barri i han rebut i donat suport a entitats de Son Oliva (A. VV de Son Olia i Club de Futbet), en activitats com Halloween, Cavalcada dels Reis o Carnaval.
En quant a la difusió de l’entitat i de les activitats que realitzen, els joves han realitzat sempre la seva pròpia difusió a través de cartells i també a través de la xarxa (correu electrònic, facebook, tuenti, blog del Club de Joves…).

VALORACIÓ GENERAL
Es valora que el Club de Joves esta desenvolupant una tasca molt beneficiosa per a la població de Son Oliva. Fins aleshores a Son Oliva, no hi havia recursos d’aquest tipus per a infants i joves, o als que hi havia no hi podien accedir totes les famílies. Així, es pot dir que s’està cobrint una necessitat de la població.
Les activitats que han anat desenvolupant al llarg del curs han tingut una molt bona acollida per part de la població de Son Oliva i el Club de Joves ha obtingut en diverses ocasions el reconeixement per part dels ciutadans. Es pot dir que la tasca d’aquesta entitat ha esta de gran impacte sobre el barri, tant per el nombre d’activitats, com per el nombre de participats que hi ha hagut en aquestes.
Es tracta de joves implicats i amb iniciativa, que tenen moltes ganes de seguir treballant amb els infants i joves del barri. Durant aquest curs, s’han iniciat amb els joves una sèrie de qüestions a treballar per tal de que les activitats que han anat desenvolupant tinguessin un caire més educatiu.
En general es valora que els joves estan fent un bon procés en aquest sentit. De cada vegada tenen més en compte aquest tipus de qüestions en les seves activitats i a més actuen amb més naturalitat i seguretat. Sobretot es detecta una millora en el tracte amb els infants i en la resolució dels conflictes que es generen del contacte amb aquests.
En quant la importància de que els monitors i monitores avaluïn les activitats que desenvolupen, es valora que han aprés a avaluar i a reflexionar conjuntament sobre les activitats, però que no han assimilat l’avaluació com una part més del procés de dur a terme activitats. Encara necessiten ajuda per avaluar.

En quant a la gestió de l’entitat, el Club de Joves sap on s’ha dirigir per tal de solucionar possibles dubtes que puguin tenir (Registre d’Associacions, Joventut, INFOJOVE…), tot i que encara es fa necessari donar suport en algunes qüestions més burocràtiques o en la normativa que han de complir per activitats d’oci i temps lliure, ja que no sempre la tenen en compte.

PROPOSTES D’INTERVENCIÓ FUTURES
Es valora en el futur, la continuïtat del projecte per tal de seguir treballant alguns aspectes.
– Es pretén seguir treballant per a que els joves incorporin l’avaluació en les seves activitats. Tot i que ja s’ha començat a introduir aquesta qüestió, es valora que s’ha de donar continuïtat a aquest objectiu, per tal de que l’acabin de incorporar.
– Es planteja la possibilitat d’elaborar unes fitxes d’avaluació que siguin més clares i funcionals per als joves, per tal de facilitar la tasca d’avaluació.
– Es pretén seguir donant suport al Club de Joves en les seves activitats, per tal de detectar noves necessitat formatives i anar treballant en el procés d’empoderament dels joves. Tot i que es planteja anar dotant de major autonomia al Club de Joves, a mesura que augmenti la seguretat dels monitors i monitores i les seves habilitats amb els infants.
– Es planteja també seguir treballant aspectes relacionats amb el treball en equip i la distribució de tasques. Sovint ha estat el President del club de Joves el que s’ha encarrega de la majoria de les qüestions. Es valora que aquest ha estat una aliat en molts moments a l’hora de intervenir amb el Club de Joves, però es fa necessari que la resta dels monitors vagin assumint algunes tasques, per no sobrecarregar al President i treballar en equip.
– També es valora, seguir treballant amb els joves per tal de que siguin capaços d’elaborar projectes senzills de les activitats que realitzen i a la llarga també puguin demanar subvencions per dur a terme la seva tasca.

 

Anuncis